Bine ati venit la USM
Header
Blocul Nr. 3 al USM
Header
Biblioteca
Header
Sala de lectura
Header

Prezentarea departamentului

Sef Departament

Gulea Aurelian, doctor habilitat, profesor universitar, academician ASM (CURRICULUM VITAE)

Secţia de Chimie Anorganică

Catedra de chimie Anorganică (actual secţia chimie anorganică) a fost înființată în anul 1946 , în baza hotărîrii din 4 martie 1946. Primul sef al catedrei a fost profesorul, viitorul academician  al A.Ș. a Moldovei  A.Ablov . Domnia sa a condus catedra timp de 12 ani, reușind să adune și să consolideze un nucleu de entuziaști care mai apoi au continuat opera începută de marele savant.

             Sub conducerea profesorului  A.Ablov Catera de Chimie Anorganică a început cercetări în domeniul chimiei compușilor complecși.Scopul principal al lucrărilor științifice efectuate in aceasta direcție , care în 1954 devine unica direcție de investigații catedrei , îl continue sinteza ,studierea particularităților și dezvoltarea teoriei compușilor complecși. Lucrările efectuate la catedră au contribuit la aprofundarea conștiinților despre structura și caracterul legăturilor chimice dintre compușii complecși , la acumularea unor noi date cantitative privind stabilitatea legaturii metal – ligand.

             Printre primii colaboratori ai catedrei au fost asistenții G.Sîrțova, L.Lazarova și N.Lobanov. Începînd cu anul 1954 la catedră a lucrat  Ț.Konunov, care în 1965 a devinit sef de catedră la Universitatea Tehnică din Chișinau.

         În funcție de laborant își începe activitatea științifică și Nina Samusi, a cărei vocație de chimist , susținută de o rară forța de muncă , a îndemnat-o, încă din anii de studenție, spre activitatea științifică.

        În 1954 N.Samusi este transferată ca asistent și pe parcursul a peste 50 de ani , se consocră activității pedagogice și cercetărilor științifice în cadrul Catedrei de Chimie Anorganică.

       Mulți dintre absolvenții facultății și-au perfecționat meseria pedagogică și au efectuat cercetări științifice sub conducerea primilor colaboratori, devenind ulterior membrii ai catedrei.

       O rodnică activitate a desfășurat în anii muncii sale la catedră N.Garbălau specialist cu nume în domeniul chimiei coordinative a macrociclurilor și sintezei template.

        În anii care au urmat la catedra de Chimie Anorganică au activat profesorii universitari A.Gulea, N.Samusi, N.Gărbălău, C.Turtă, conferențiarii M.Popov, L.Istru , S.Șova , S.Kudrițki, V.Bodiu, V.Stan, M.Bîrcă, V.Țapcov.

        În funcția de sef de Catedra de Chimie Anorganică s-au succedat în ordinea ce urmează: A.Ablov (1946-1958), L.Nazarova (1958-1972) , N. Gărbălău (1972-1978), G.Sîrțova (1978-1981),N. Samusi (1981-1991). Începînd cu 1991 postul de șef de al catedrei de Chimie Anorganică îl deține A.Gulea.

      Academician al A.Ș.M A.Gulea a efectuat un șir de investigații ptivitor la stereochimia și structura electronică a combinațiilor coordinative ale cobaltului cu leganzii chelați, folosind pe larg metoda de rezonanța magnetică nucleară la 1H,13C,14N,17O,19F,35Cl și 59Co.

        Din 1994 pe lînga catedră a fost deschis laboratorul Chimie coordinativă ” condus de prof. univ. , academician A. Gulea.

        Tematica științifică a lobaratorului este legat de sinteza dirijată de sinteza derijată a combinațiilor coordinative ale biometalelor cu ligazi steseoactivi ca stimulatori de obținere a elementelor proteice ce conțin iod, fluor, seleniu vitamina B12, precum și a metalelor ce vor servi ca sursă primară de confecționare a conductorilor ionici și semiconductori în baza pirolizei la temperaturi joase ale complecșilor polinucleari ai bismutului cu elemente tranziționale și întilnite rar.

 Secţia Chimie Fizică

        Catedra Chimie Fizică (actual secţia chimie fizică) a fost înfiinţată în anul 1949. O perioadă în fruntea catedrei s-a aflat A. Trofimenko, însă în curând  drept şef – interimar a fost numit Mihail Kişiniovschi Din 1950 de la Universitatea din Kazani   ( Rusia) la catedră s-a transferat profesorul A. Şlîghin. Savant şi pedagog versat, profesorul A. Şlîghin este pe bună dreptate considerat fondatorul Catedrei de Chimie Fizică, care a devenit una dintre catedrele de bază ale Facultăţii de Chimie.

            La catedră s-a intensificat cercetarea în domeniul electrochimiei şi adsorbţiei. În 1953 profesorul A. Şlîghin s-a transferat la Universitatea de Stat din Moscova şi conducerea catedrei a fost preluată de Pavel Migal. Sub conducerea Domniei sale a fost continuată studierea proprietăţilor sorbanţilor naturali localizaţi în Republica Moldova şi termodinamicii proceselor de formare a compuşilor complecşi. A pregătit 21 doctori în chimie, a publicat circa 160 lucrări ştiinţifice.

            Cercetările respective au o vastă aplicare în industria vinicolă, producerea uleiurilor, cleiului de silicaţi, ş.a. În baza studierii proprietăţilor sorbţionale a materiei prime a RM, efectuate împreună cu conf. M. Cherdivarenco, asistenta O. Timofeev, doctorandul Gr. Crenis, a fost elaborată metoda de obţinere a sticlelor lichide din argilele locale care este implementată în producere. Colaboratorii catedrei V. Ţîpleacov, G. Serov, C. Tudoreanu, E. Ivanov au realizat învestigaţii în domeniul termodinamicii formării compuşilor coordinativi în mediul apos şi organic-apos. Începând cu 1967 în aceste investigaţii s-au implicat  A. Gărbălău şi By Ngoc Ban care au susţinut tezele de doctor în chimie în domeniul dat. Conf. Ş.Stavrov a cercetat influenţa diferitor factori asupra proprietăţilor  de gelifiere a agaroidului implementând rezultatele obţinute în producere ceia ce a avut un efect economic.

       Din 1967 la catedră se dezvoltă domeniul polarografiei oscilografice a unor depolarizatori anorganici pe electrozi de mercur şi solizi care a contribuit la sistematizarea lucrărilor ştiinţifice originale. În  cercetările date a activat  Iu. Gorodeţkii  sub conducerea căruia au fost susţinute 5 teze de doctor.

        Pe parcursul mai multor ani, paralel cu aceste investigaţii ştiinţifice, conf. A. Puşneac studiază procesele de sorbţie pe sorbanţi naturali locali modificaţi şi ioniţi. În urma acestor cercetări a fost construit un aparat de purificare preliminară a apei potabile. Sub conducerea conf. A. Puşneac au fost suţinute 6 teze de doctor.

În perioada 1973 – 1990 Catedra Chimie Fizică a fost condusă de profesorul Alexei Sîciov, care a dezvoltat direcţia ştiinţifică legată de cataliza combinaţiilor complexe ale metalelor de tranziţie.Aceasta a devenit o nouă şcoală ştiinţifică apărută la catedră, reprezentată de doctorii habilitat Victor Isac şi Gheorghe Duca, şi apoi de doctoranzi Iurie Scutaru, Favahordji Zuher, Janna Anichin, Semion Leviţchi şi Tatiana Isac. A condus direcţia ştiinţifică “Cataliza Combinaţiilor complexe ale metalelor Tranziţionale”. A ţinut cursurile generale şi speciale “Cinetică şi cataliză”, “Chimia cuantică”, “Structura substanţei”,“Cataliza moleculară şi aplicată”. Prof. A. Sîciov a pregătit 21 doctori în chimie, 4 doctori habilitaţi, a publicat circa 300 lucrări ştiinţifice, inclusiv 5 monografii şi 10 brevete de Invenţie.

    Din 1990 funcţia de şef de catedră este preluată de doctorul habilitat Gheorghe Duca, care în 1992 a divizat Catedra Chimie Fizică, astfel luând naştere Catedra Chimie Industrială şi Ecologică.

   Din 1992 şef al catedrei a devenit profesorul universitar V. Isac. Cercetările ştiinţifice în domeniul catalizei omogene s-au extins, s-au elaborat noi sisteme catalitice cu proprietăţi variate, cuprinzând multiple probleme aplicative importante pentru economia ţării. Profesorul V. Isac a fost iniţiator şi susţinător al transformărilor moderne la facultate şi în învăţământul preuniversitar, unul dintre Organizatorii Olimpiadei Republicane la Chimie ( 1992 – 1995), membru comisiei metodice pentru învăţământul preuniversitar din România, redactor – adjunct al revistei republicane “Chimia”, membru al CSA al RM şi A.Ş. RM. Prof  V. Isac a făcut foarte multe pentru asigurarea procesului de instruire cu literatura de specialitate în limba română. A publicat peste 200  lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, inclusiv 14 monografii.

    Din 1995 Sef Catedrei a devenit Profesorul I. Ogurţov,  a activat în domeniul chimiei cuantice şi teoriei interacţiunilor vibronice, prin: elaborarea teoriei proprietăţilor electrice şi spectroscopice a sistemelor vibronice. Prof. I. Ogurţov a publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice în domeniile: chimia cuantică, supraconductivitate, spectroscopie moleculară, difracţia electronilor, cinetică chimică etc. A pregătit 12 doctoranzi, dintre care 4 au susţinut teza de doctor.

Din 2002 Catedra Chimie Fizică este unită cu Catedra Chimie Anorganică.

Sef de Catedră Chimie Analitică şi Organică (actual şef Secţie Chimie Organică)

Galina Dragalina,

doctor în chimie, conferențiar universitar

 

      Scurt istoric. Facultatea de Chimie şi-a deschis uşile în anul 1946,  odată cu inaugurarea Universității de Stat din Chișinău (în baza Hotărîrii din 4 martie 1946). Chiar din primul an a fost organizată  și Catedra de Chimie Analitică. 

Primul şef şi organizator al Catedrei de Chimie Analitică  a fost A.Kokorin, doctor, docent.  Printre angajaţii catedrei erau M.B. Bardin, N.A. Polotebnova, C.C. Radul. Meritul acestor cadre didactice a fost nu doar să țină cursurile conform planului de învățămînt, ci mai ales, să contribuie la dotarea (în măsura posibilităților) a catedrei.

În anii 1952-60 catedra este condusă de o personalitate marcantă – Iu.S. Lealikov, ulterior academician al AŞM. El a pus bazele domeniului de analiză polarografică.

Un aport deosebit în dezvoltarea catedrei îl are N.A. Polotebnova, profesor universitar, care a condus catedra din 1963 timp de 25 de ani (cel mai longegiv şef de catedră). Sub conducerea ei s-au extins și diversificat cursurile speciale și domeniile de cercetare.

În anii ce urmează catedra este condusă de M.Revenco, doctor habilitat, profesor universitar, actualmente membru-corespondent al AȘM. La dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice la catedră au contribuit şi doctorii în chimie, conf. L.Dercaci, I.Laticevschi, V.Goncearenco,  I.Herşkovici, A.Kozlenko, S.Craciun, prof.univ.P.Chetruş, P.Bulmaga,  A.Ursu, V.Cupcinenco şi a. Către jubileul de 55 ani, la catedră, conform statisticilor, au fost susţinute 4 teze de doctor habilitat şi 42 teze de doctor în chimie. În prezent sunt antrenați în procesul didactic, metodic și științific tineri specialiștii în domeniul chimiei analitice.

     Catedra de Chimie Organică  a fost inaugurată în a. 1948. Primul şef și activ organizator al activității didactice și  metodice la catedră a fost Boris Daşkevici.

   O activitate intensă ştiinţifico-didactică se dezvoltă începînd cu  a. 1953, sub conducerea lui Gh.Lazurievski, care  ulterior devine academician al AŞM. Sub conducerea sa, la catedră se  conturează o nouă direcţie ştiinţifică – Chimia Compuşilor Naturali, care s-a dezvoltat ulterior și în cadrul Institutului de Chimie al AȘM.

În a. 1962 conducerea catedrei o preia A.Şur, doctor, profesor, cu mare contribuţie în inițierea și dezvoltarea cercetărilor în domeniul Chimiei Compuşilor Macromoleculari.

În 1977 conducerea catedrei este preluată de N.Barbă, doctor habilitat, profesor, care, pe parcursul a 21 ani de şefie,  a extins direcţiile de cercetare. Sub conducerea lui N.Barbă au fost susţinute 15 teze de doctor şi 2 de doctor habilitat.

Din 1998 la conducerea catedrei Chimie Organica se află Ia.Guţu, doctor habilitat, profesor universitar, care extinde cercetările în domeniul sintezei organice.

Sub conducerea şefilor de catedră, un aport  colectiv deosebit la dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice de-a lungul anilor l-au adus doctorii în chimie, conf. N.Ivanov, N.Cebotari, , I.Pogrebnoi, Gh.Rusu, I.Corja, Ş.Robu, M.Botnaru, A.Zadorojnîi şi a. Pe parcursul a 55 ani la catedră  au fost susţinute 5 teze de doctor habilitat şi 42 teze de doctor în chimie.

Relitatea de azi.  În anul 2000,  prin fuziunea acestor două catedre, a fost creată  Catedra Chimie Analitică şi Organică. La cîrma caterdei s-a aflat dr.hab., prof. M.Revenco, iar din 2007 – dr.,conf. G.Dragalina. În prezent la catedră activează  doctorii habilitaţi, profesorii universitari M.Revenco, N.Barbă, Ia.Guţu, P.Chetruş, doctorii în chimie, conferenţiarii universitari, I.Corja, G.Dragalina, P.Bulmaga, M.Botnaru, Ş.Robu, I.Pogrebnoi,  A.Zadorojnîi, E.Stratulat, M.Dîru-Martin, lectorii universitari O.Zagurski-Şaraevski, A.Popuşoi, A.Sîrbu.

   

Din 2013 Catedrele Chimie Anorganică şi Fizică şi Chimie Analitică şi Organică au fost unite într-un Departament Chimie, sub conducerea Academicianului Aurealian Gulea.