Paşaportul specialităţii CHIMIE ECOLOGICĂ

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Chimie

Formula specialităţii
Chimia ecologică este domeniul preocupat de studierea proceselor ce determină compoziţia şi proprietăţile chimice ale mediului ambiant, adecvat valorii biologice de habitare, luînd în consideraţie influenţa acţiunilor antropice asupra componenţilor biotici şi abiotici ai mediului.

Direcţii de cercetare

  • Metode fizico-chimice de modelare a stării ecosistemelor
  • Procese chimice şi chimico-biologice din mediul înconjurător
  • Procese de autopurificare a apelor naturale
  • Cicuitul peroxidului de hidrogen şi starea redox a mediului acvatic
  • Rolul structurii şi dinamicii atmosferei în procesele de transfer a toxinelor
  • Procese de migrare şi transformare a substanţelor nocive în ecosistemele solului
  • Elaborarea metodelor de evaluare a influenţei ecologice a substanţelor chimice utilizate de către omenire sub fromă de produse finite şi semiproduse
  • Prognozarea comportării noxelor chimice în mediul înconjurător sub influenţa factorilor naturali şi antropici
  • Elaborarea unor recomandări cu scopul diminuării nivelului de poluare chimică a mediului cu substanţele nocive
  • Estimărea riscului chimic pentru sisteme ecologice şi sănătate

Specialităţi adiacente:

Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente Soluţionarea obiectivelor menţionate pentru investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 02.00.20 – Chimie ecologică necesită folosirea metodelor specifice unor discipline adiacente – Cinetică chimică şi cataliză, Chimia fizică, Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale precum şi celor complementare – Biochimie, Ecologie, Chimie analitică, Hidrologie continentală, resurse acvatice, hidrochimie.

Stabilirea mecanismelor de transformare necatalitică şi catalitică a substanţelor ţin de obiectivele specialităţii adiacente 02.00.15 – cinetică chimică şi cataliză. Chimia ecologică evaluînd viteza şi mecanismele de transformare a substanţelor poluante funcţie de factorii de mediu, propune modele de prognozare a comportamentului substanţelor în mediul ambiant.

Soluţiile de electroliţi, echilibrele protolitice, eterogene, redox şi de formare a compuşilor, repartizarea componenţilor în sisteme polifazice, efectele energetice ale reacţiilor chimice ţin de specialitatea 02.00.04 – chimie fizică. Chimia ecologică studiază transferul de masă, energie şi informaţie în sistemele ecologice.

Elaborarea tehnologiilor de tratare a deşeurilor, purificarea emisiilor gazoase şi a apelor reziduale cu scopul prevenirii poluării mediului ţine de specialitatea 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale. Chimia ecologică studiază procesele de autopurificare şi restabilire a biosferei.

Tezele de doctorat la interfaţă specialităţii Chimia ecologică cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi, cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.