Bine ati venit la USM
Header
Blocul Nr. 3 al USM
Header
Biblioteca
Header
Sala de lectura
Header

Prezentarea departamentului

Sef Departament

Gonta Maria, doctor habilitat, profesor universitar ()

Scurt istoric

Concomitent cu cercetările realizate în domeniul studiului proceselor de oxidari  redox- catalitice ale polifenolilor şi acidului tartric, sub conducerea academicianului Gh. Duca pe la sfîrşitul anilor 80 ai secolului trecut  se realizau cercetări în domeniul protecţiei mediului ambiant. Intensificarea acestei direcţii ştiinţifice  a condus la fondarea în1988 , sub conducerea acad. Gheorghe Duca , a laboratorului de cercetări ştiinţifice „ Chimie aplicată şi ecologică”.

Chiar de la început s-a realizat că dezvoltarea unei şcoli de Chimie ecologică în Republica Moldova presupune în primul rînd un învăţămînt superior modern în acest domeniu.

Astfel la facultatea de Chimie a USM în anul 1992 a fost fondată primul Departament de Chimie Industrială şi Ecologică din Moldova în scopul pregătirii pentru Republica Moldova a specialiştilor în domeniul Tehnologiei Chimice şi Protecţiei Mediului şi efectuării cercetărilor ştiinţifice în acest domeniu. Fondatorul  departamentului este academicianul Gheorghe Duca.

Calitatea procesului educaţional şi noile direcţii de cercetare au fost dirijate spre dinamizarea interesului pentru soluţionarea problemelor ambientale impuse de dezechilibrul ecologic într-o epocă de progres accelerat.

Învăţămîntul în domeniul chimiei ecologice şi protecţiei mediului, care ar răspunde exigenţelor timpului, cerea o cunoaştere temeinică a fundamentelor domeniului, bazelor teoretice, tehnicilor speciale, obţinerea rezultatelor experimentale semnificative.

Toate direcţiile ştiinţifice iniţiate la departament  au fost axate pe ideea de a utiliza chimia nu ca o sursă de poluare, dar în scopul tratării şi protecţiei mediului ambiant.  Astfel departamentul CIE şi-a asigurat un rol însemnat în dezvoltarea domeniului chimiei ecologice şi protecţiei mediului din Republica Moldova şi a obţinut poziţii însemnate în ştiinţa pe plan  naţional şi internaţional în acest domeniu.  La baza formării departamentului s-a aflat  ideea de a armoniza problemele dezvoltării chimiei tehnologice cu cerinţele ecologiei.

Actualmente departamentul CIE  are o structură complexă formată din: deparatmentul propriu-zis, Centrul Ştiinţific “Chimia aplicată şi ecologică”, Organizaţiile obşteşti non-guvernamentale “Terra Nostra”, “ChimEco”. Aceste structuri au ca scop educaţia ,cercetarea, instruirea şi formarea viitoarelor cadre în direcţiile de elaborare şi implementare a noilor tehnologii, soluţionare a problemelor actuale de poluare  ale mediului ambiant, producerea şi controlul calităţii produselor alimentare, cosmetice şi medicinale.

 

                    Activitatea didactică

                   Studii de licenţă (Ciclul I)

În cadrul Departamentului Chimie Industrială şi Ecologică procesul de învăţământ este un domeniu prioritar. Iniţiind în anul 1992 pregătirea cadrelor în domeniul tehnologiei chimice cu specializările Tehnolgia Chimică şi Protecţia Mediului, catedra îşi amplifică activitatea deschizînd în anul 1998 specialitatea Tehnologia Produselor Cosmetice şi Medicinale,  în anul 2001 specialitatea Protecţia mediului , iar în 2012 – specialitatea Securitatea Ecologică.

Cadrele didactice ale Departamentului deservesc majoritatea disciplinelor oferite din cadrul specialităţilor departamentului. La departament activează  în jur de 30 cadre didactice titulare şi prin cumul, dintre care 5 profesori universitari , 9 conferenţiari universitari ,8 lectori superiori şi 6 lectori. Activitatea lor didactică şi ştiinţifică este pe potriva exigenţilor moderne înaintate cadrelor universitare. În acest scop colaboratorii departamentului fac specializări în centrele didactico-ştiinţfice din Europa şi SUA în cadrul proiectelor internaţionale.

        Consolidarea şi aplicarea multitudinii de cunoştinţe dobîndite la cursurile teoretice viitorii specialişti o fac în laboratoare, unde capătă prima experienţă profesională, îşi dezvoltă aptitudinile de cercetător. La anul II de studii se începe  întroducerea în specialitate, în cadrul căreea studenţii elaborează teze de an , iar la anul trei- teze de licenţă. Temele tezelor de licenţă se stabilesc la solicitarea studenţilor.

Astăzi absolvenţii  departamentului  CIE , specializaţi la specialităţile Tehnolgia chimică şi Protecţia mediului activează cu succes în calitate de tehnologi- chimişti şi ecologi-chimişti la întreprinderi chimice, alimentare, agenţii teritoriale ecologice, instituţii ştiinţifice de ramură, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului a Republicii Moldova, profesori la colegii şi universităţi.

La specialitatea “Tehnologia Produselor Cosmetice şi Medicinale”, se pregătesc specialişti pentru întreprinderile de stat şi particulare. Absolvenţii pot activa în unităţi de producere industrială a medicamentelor şi produselor cosmetice, unităţi farmaceutice cu secţii de producere, specialişti la depozitele de păstrare şi unităţile de realizare a produselor farmaceutice şi cosmetice, în diferite structuri preocupate de producerea, analiza şi controlul calităţii produselor  farmaceutice şi cosmetice, materiilor prime, aditivilor şi substanţelor intermediare.

 

Programe de  master (ciclul II)

 

 1.Specialitatea Tehnologia Produselor Cosmetice şi Medicinale

           Programul la specialitatea Tehnologia Produselor Cosmetice şi Medicinale este preconizat pentru absolvenţii ciclului I a studiilor universitare, care sunt deţinătorii diplomelor de licenţă la specialitatea Tehnologia Produselor Cosmetice şi Medicinale, precum şi la specialităţile Tehnologie chimică ,Chimie şi a.). Programul de specializare la masterat  prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice în domeniul Tehnologiei Produselor Cosmetice şi Medicinale, bazele cărora au fost obţinute în cadrul ciclului I universitar; studiul detaliat al proceselor tehnologice, materiilor prime şi produselor cosmetice şi farmaceutice, proprietăţilor chimice, farmacologice și cosmetice ale acestora, a domeniilor de utilizare, condiţiilor de păstrare şi managementului lor.

La  specialitatea  Chimia ecologică şi protecţia mediului ambiant colaborăm cu Institutul de Chimie al AŞM. Directorul institutului dr.hab. ,prof. Tudor Lupaşcu  ţine cursul  de Procese de sorbţie în tratarea mediului.

 Cataliza în procese ecochimice pentru masteranzi este predată de dr.,conf. univ. Tatiana Isac , iar Tratarea statistică a rezultatelor experimentului –dr. conf. Tudor Jitcu.

 2. Specialitatea Chimia Ecologică şi Protecţia Mediului 

               Necesitatea programului de master  Chimie Ecologică şi Protecţia Mediului este condiţionată de impactul antropogen sporit asupra mediului ambiant, cînd devine actuală nu numai cunoaşterea legităţilor fizico-chimice, care urmează ca rezultat al acestui impact, ci şi elaborarea tehnologiilor noi inofensive mediului, care pot contribui la ameliorarea stării acestuia şi minimizarea acţiunii negative. Întrucît menirea protecţiei mediului, ca domeniu de pregătire a specialiştilor, este de a asigura un anumit nivel de dezvoltare industrială a ţării concomitent cu respectarea condiţiilor de protecţie a mediului ambiant, planul de învăţămînt conţine discipline racordate la solicitările actuale şi de viitor ale ţării. Acestea vor contribui la implicarea specialiştilor din domeniu în rezolvarea problemelor de mediu.

În procesul de studii  la  masterat participă cadre didactice de la departametul Chimie. La specialitatea Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale cursul de lecţii Compuşi macromoleculari în farmaceutică  şi lucrările practice la acest curs  sunt ţinute de doctorul, conferenţiar universitar Robu Ştefan. Cursul  Tehnologia compuşilor macromoleculari  este ţinut de doctorul,   conferenţiar universitar, Corja Ion, iar cursurile    Coloranţi organici în TPCM  şi  Steriochimia – doctor, conferenţiar universitar,  Zadorojnii Alexandru.

La fel departamentul colaboreaza cu  Universitatea de Medicină şi Farmacie N. Testimiţianu şi cursul de Economie şi Management este ţinut de doctorul în farmacie,  conferenţiar universitar, Maria Cojocaru-Toma.