Bine ati venit la USM
Header
Blocul Nr. 3 al USM
Header
Biblioteca
Header
Sala de lectura
Header

Cadre didactice

Duca

Gheorghe DUCA, academician, doctor habilitat, profesor universitar.

Din anul 2004 Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Fondator al Şcolii ştiinţifice “Chimia Ecologică”,

Fondatorul  Departamentului Chimie Industrială şi Ecologică. Activează la catedra Chimie Fizică  a USM din a. 1994.În 1979 i se conferă gradul de dr. în chimie, iar în perioada1988-1992 este şef al catedrei  Chimie Fizică.Din a.1992 – şef al catedrei  CIE .

 Gonta_M

Gonţa Maria,  doctor habilitat  în ştiinţe chimice, profesor universitar, şef Departament Chimie Industrială şi Ecologică.

(CV şef cat.CIE, Gonţa Maria)

Din anul 1995- şef lab. ,,Redox cataliză în produse alimentare şi apă,

iar din 2011 –şef al LCŞ  Redox procese şi tehnologii mai pure în produse alimentare şi apă. 

Titular al cursurilor (ciclul I): “Controlul chimic al apei”, “Controlul chimic al aerului”, Chimia Ecologică (profilul pedagogic), “Chimia şi calitatea produselor alimentare;  “Chimia ecologică a nitraţilor, nitriţilor şi NNA” .

Titular al cursurilor (ciclul I): “Controlul chimic al apei”, “Controlul chimic al aerului”, Chimia Ecologică (profilul pedagogic), “Chimia şi calitatea produselor alimentare;  “Chimia ecologică a nitraţilor, nitriţilor şi NNA” .

Domeniile  de cercetare:  Studiul proceselor de transformare a nitraţilor, nitriţilor şi formare a N-nitrozoaminelor în apă, produse alimentare, tutun şi produse farmaceutice; utilizarea reductonilor naturali în inhibiţia formării N-nitrozaminelor şi proceselor oxidative; tratarea apelor reziduale de poluanţi (nitraţi, nitriţi, coloranţi textili, surfactanţi şi etilenglicol) prin oxidarea catalitică şi fotocatalitică; studiul proceselor de oxidare lipidică în produse cosmetice şi  stabilizarea  lor; surse  de cromofori naturali pentru dispozitive cu aplicatii in biofotonica pe baza de structuri supramoleculare de ADN functionalizat.

Gladchi_1

 Gladchi Viorica – doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar universitar.

Din anul 2009 este decan al Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică,

șef lab. de Cercetări Ştiinţifice „Chimie ecologică a sistemelor acvatice” – 2007.

Titular al cursurilor (ciclul I) : “Ecologie generală”, “Tehnologia Chimică Organică”, “Chimia apelor naturale”, ,,Metode fizice de cercetări,,   ciclul II :  “Procese redox în mediul ambiant”, “Ecologia socio-umană”.

Domeniile  de cercetare: procesele de autoepurare chimică a apelor naturale; transformări redox catalitice  a poluanţilor în sisteme acvatice; dinamica stării redox a apelor naturale; calitatea apelor de suprafaţă şi a celor subterane; informare şi instruire ecologică.

Bobeica

BOBEICĂ Valentin, profesor universitar la Departamentul Chimie Industrială şi Ecologică din 2002,

(CV Bobeica)

doctor  habilitat în chimie, specialitatea  « Chimia bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi ».

     Cercul intereselor şi cercetărilor ştiinţifice ale prof. Bobeică sunt : chimia şi activitatea biologică a compuşilor naturali, aspectele chimice ale protecţiei mediului înconjurător, managementul ecologic, chimia surselor biologice  de energie, chimia ecologică, materiile prime  cosmetice şi farmaceutice naturale  şi a.

       Titular al curicumurilor şi cursurilor normative şi  speciale   ale disciplinelor “Farmacognozia”, ”Producerea materiei prime în cosmetologie”, “Fitochimia ecologică” “Managementul Ecologic”, “Economia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă”, “Utilizarea Durabilă a Resurselor Naturale”.

Matveevici

Matveevici Vera doctor în ştiinţe chimice (1984), conferenţiar universitar (2001). (CV Matveevici)

Activeză la departamentul CIE din anul 2000.

Titular al cursurilor:  „Ingineria chimică ambientală”, „ Epurarea apelor reziduale”, „Tehnologia produselor alimentare”,  “Tratarea deşeurilor”,  “Tratarea apelor naturale şi reziduale”.

Domeniile de cercetare: condiţionarea, tratarea şi epurarea apelor naturale de compuşi ai fluorului, acizi humici, nitraţi, stronţiu şi alţi ioni toxici prin aplicarea metodelor fizico-chimice combinate; epurarea apelor reziduale de compuşi organici refractari, coloranţi textili şi alte impurităţi organice solubile, prin aplicarea metodelor fizico-chimice.

Mereuta

Mereuţă Aliona  doctor în ştiinţe chimice, lector superior. (CV Mereuta)

Activeză la departamentul CIE din anul 1997.

 În cadrul deparatamentului CIE  este coordonatorul  practicii tehnologice  pentru specialitaea Tehnologie chimică 

Titular al cursurilor: „Tehnologia chimică generală”; „Procese şi aparate”; „Utilaje în industrie”.

Domeniile de cercetare: elaborarea, optimizarea şi implementarea procedeelor de obţinere a fungicidelor, preparatelor nutritive şi reglatorilor de creştere a plantelor; valorificarea şi tratarea produselor secundare vinicole cu obţinerea produselor noi. valorificarea deşeurilor de mase plastice cu obţinerea produselor noi;

Junghietu Grigore doctor habililitat în chimie, profesor universitar

Titular al cursurilor: „Caracteristica şi tehnologia produselor cosmetice”, „Tehnologii moderne în cosmetologie”Domeniile de cercetare: sinteza unor compuşi biologic activi derivaţi ai piriliului şi indolului; oxindolul şi isatina cu derivaţii lor; indoxilul , analogii şi derivaţii lui; sinteza noilor compuşi reglatori ai potenţialului adaptiv al sistemelor biologice; elaborarea agenţilor conservanţi utilizaţi în industria alimentară; ecologia chimică a plantelor superioare; principii fundamentale de construire a medicamentelor.

Bunduchi Elena doctor în ştiinţe chimice (2010), conferenţiar universitar (2012). (CV Bunduchi E.)

Activeză la deparatamentul CIE din anul 1997.

Titular al cursurilor: „Tehnologia chimică anorganică”, „Controlul calităţii produselor industriale”, “Tehnologii chimice”. În cadrul catedrei CIE  este coordonatorul  Practicii ecologice  pentru specialităţile Tehnologie chimică şi Protecţia mediului. 

Domeniile de cercetare: studierea proceselor redox de autopurificare a apelor naturale; studierea proceselor de autopurificare a apelor naturale cu participarea produselor de activare a oxigenului şi a metalelor de tranziţie;  stabilirea şi monitorizarea principalilor factori care influenţează calitatea apelor naturale.

Borodaev

Borodaev Ruslan, doctor,  lector superior universitar (C.V,Borodaev)

Titular al cursurilor: „Tehnologia chimică anorganică”, „Operaţii unitare şi tehnica experimentului”, „Procese şi aparate”

Domeniile de cercetare: Chimia metalelor din apele naturale; participarea metalelor cu valenţa de tranziţie în procese de autopurificare a apelor naturale; metode de derminare a formelor de migrare ale fierului şi cuprului din apele naturale; estimarea calităţii  surselor de aprovizionare cu apă potabilă de suprafaţă şi de adîncime.

Vozian

Vozian Lollita lector superior universitar

Titular al cursurilor: „Etica profesională”

Domeniile de cercetare: cinetica şi cataliza; proprietăţile catalitice ale compuşilor manganului.

Culea

Culea Maria  magistru (2003), lector superior .  Activeză la departamentul CIE din anul 2001.

(CV Culea M)

În cadrul catedrei CIE  este coordonatorul Practicii tehnologice  pentru specialitatea Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale.

Titular al cursurilor: “Chimia Farmaceutică”, “Sinteza organică fină”.

Domeniile de cercetare:: studierea metodelor de obţinere a noilor derivaţi ai  5-nitrofurfuralului;elaborarea tehnologiilor de obţinere  a cremelor cosmetice cu efect antirid  şi efect foto protector;studii privind lărgirea spectrului de acţiune a unor forme farmaceutice.

Marchitan Natalia lector superior, magistru

Domeniile de cercetare: tratarea produselor vinicole secundare; obţinerea fertilizanţilor; obţinerea detergenţilor.

 Lis

Lis Angela magistru în chimia ecologică şi protecţia mediului, lector universitar ()

Titular al cursurilor: „Investigaţii ştiinţifice. Teorie şi practică”, „Ecotoxicologie”, „Standardizarea şi controlul calităţii produselor cosmetice şi medicinale”

 Domeniile de cercetare:  studiul capacităţii de tamponare a obiectelor acvatice.

Ivancic

                                                 Ivancic Albert magistru, lector universitar (CV,Ivancic A)

Titular al cursurilor: „Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale”, „Chimie parfumerică şi cosmetică” şi „Stabilitatea şi toxicometria produselor cosmetice şi medicinale”

Domeniile de cercetare: stabilizarea substanţelor biologic active cu ajutorul ciclodextrinelor; obţinerea nanoparticulelor pe bază de alginat, chitozan, ciclodextrine, substanţe antituberculoase, aplicate în tratamentul tuberculozei.