Criteriile de cazare în căminul studenţesc
la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică

1. Criteriul de bază pentru cazarea în cămin a studenţilor facultăţii din anii superiori reprezintă media anului precedent de studii.
2. Decanatul asigură cazarea studenţilor-bugetari de la anul I numai după depunerea cererilor respective.
3. Asigurarea cu locurile în cămin a studenţilor anului I ce învaţă în bază de contract cu plată se realizează în cazul existenţei locurilor libere.
4. La repartizarea locurilor în cămin pentru anii superiori de studii nu contează forma de studii (buget sau contract).
5. Pentru formarea listelor studenţilor ce vor beneficia de locuri în căminul studenţesc, fiecare grupă academică prezintă în decanat procesul verbal al adunării grupei, în care este nominalizată lista studenţilor care au nevoie de cămin. Adunarea se organizează în timpul sesiunii de vară a anului precedent de studii şi rezultatele ei sunt semnate de toţi prezenţi la adunare. Procesul verbal al adunării se prezintă în decanat pînă la vacanţă de vară. Dacă este necesar, la Procesul verbal se anexează documentele suplimentare care confirmă situaţia deosebită a pretendenţiolor.
6. Studenţii restanţieri nu au dreptul la cazare în căminul studenţesc. Excepţie fac numai studenţii care au participat în brigada de reparaţie a căminului, studenţii orfani şi studenţii–cetăţeni străini.
7. Crearea brigăzii de reparaţie se realizează la sfîrşitul anului de studii precedent în baza cererilor studenţilor. Cererile se examinează de către decanat de comun acord cu intendentul căminului, după ce se formează lista nominală a studenţilor ce vor lucra în brigada de reparaţie.
8. Studenţii care au încălcat grav Regulamentul-Cadru privind funcţionarea căminelor din subordonarea instituţiilor de învăţămînt de stat din 25.01.2007 în anii precedenţi de studii şi în privinţa cărora au fost adoptate deciziile respective, nu au dreptul la cămin.
9. Formarea listelor studenţilor ce vor beneficia de loc în cămin se realizează după principiul micşorării mediei a anului de studii precedent.
10. În afara concursului de locul în căminul studenţesc beneficiază următoarele categorii de studenţi care nu au restanţe academice:
— studenţii invalizi (de gr. I şi II);
— şefii grupelor academice;
— membrii Senatului USM;
— liderul organizaţiei sindicale la facultate;
— membrii sfatului căminului şi a organizaţiei sindicale la facultate;
— studenţii care au participat la lucrările brigăzilor de reparaţie;
— studenţii – cetăţeni străini;
— studenţii care paralel îşi fac studiile la Facultatea de Arte Frumoase;
— studenţii care participă activ la activităţile sau competiţiile sportive sau culturale.
11. În cazul apariţiei locurilor suplimentare în cămin criteriile de acordare ale acestora rămîn aceleaşi.
12. Studenţii care au lichidat restanţele academice în cadrul sesiunii suplimentare pot participa la concursul de obţinere a locurilor suplimentare în cămin.