Bine ati venit la USM
Header
Blocul Nr. 3 al USM
Header
Biblioteca
Header
Sala de lectura
Header

Prezentare

Centrul de Cercetări Ştiinţifice “Chimie aplicată şi ecologică” a fost creat în anul 2006 în cadrul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică a Universităţii de Stat din Moldova. Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a fost fondată la 1 octombrie 1946. Fondator şi cel dintâi decan al facultăţii a fost prof. univ., acad. A. Ablov. Facultatea a fost concepută ca structură cu o mare pondere a cercetărilor ştiinţifice, având la bază ideile inovatoare ale fondatorilor şi ale primilor colaboratori, care se aliniau nivelului menţinut în centrele de vază didactico-ştiinţifice ale URSS. Timp de 15 ani a fost creată o bună bază de pregătire a cadrelor didactice şi ştiinţifice, astfel încât în 1961 s-a făcut posibilă deschiderea Institutului de Chimie al AŞM cu antrenarea multor savanţi de la facultate. Un rol deosebit în dezvoltarea facultăţii revine savanţilor cu renume: acad. Iu.Lealicov, acad. Gh.Lazurievski, prof. P.Migal, prof. A.Sîciov ş.a. Până în prezent Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică rămâne a fi unica facultate în republică, care pregăteşte specialişti-chimişti de înaltă calificare în domeniul pedagogic şi tehnologic. Prin activităţile sale în domeniile didactic, ştiinţific, metodic, facultatea asigură o continuitate eficientă a învăţământului liceal, universitar şi postuniversitar pentru domeniile de formare profesională: Chimie, Tehnologie Chimică, Protecţia Mediului. Dezvoltând relaţii şi schimburi internaţionale intense, cultivând proiecte de cooperare cu alte Universităţi şi Institute Europene sau Americane, facultatea extinde continuu colaborările ştiinţifice şi schimburile de studenţi şi cadre didactice, ştiut fiind faptul, că domeniul chimiei este unul dintre cele mai „internaţionalizate” domenii de educaţie şi cercetare ale ştiinţei începutului celui de al treilea mileniu.

Misiunea CCŞ „Chimie aplicată şi ecologică” şi a Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică constă în promovarea cercetărilor ştiinţifice şi formarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul chimiei, tehnologiilor chimice şi protecţiei mediului ambiant. Acest proces prevede studiul compoziţiei, structurii şi proprietăţilor compuşilor, elaborarea metodelor de obţinere a unor substanţe noi cu proprietăţi dirijate, a tehnologiilor performante de producere a materialelor finale cu competitivităţi avansate şi impact negativ redus asupra mediului ambiant.

În prezent CCŞ ca şi facultatea dispune de un corp profesoral de prestigiu cu o vastă experienţă didactică şi de cercetare: 12 doctori habilitaţi, profesori universitari, peste 30 doctori în chimie, conferenţiari universitari, 19 lectori superiori şi lectori universitari.

Pe parcursul cercetărilor, în cadrul CCŞ „Chimie aplicată şi ecologică” s-au creat mai multe şcoli şi direcţii ştiinţifice:

  1. Chimia ecologică – fondatorul acad. AŞM Gh. Duca.
  2. Stereochimia şi stereodinamica reacţiilor de acumulare a combinaţiilor coordinative – fondatorul prof., m.c. AŞM A. Gulea.
  3. Chimia coordinativă analitică – fondatorul prof. M. Revenco.
  4. Vinilarene şi polivinilarene cu conţinut de azot şi sulf. Compuşi biologic activi – fondatori – prof. A. Şur şi prof. N. Barbă.
  5. Termodinamica complexării şi cinetica reacţiilor de substituţie în combinaţii coordinative – fondator prof. A. Sîciov.
  6. Reactivitatea compuşilor coordinativi – fondator prof. N. Samusi.
  7. Chimia ecologică a nitraţilor, nitriţilor şi N-nitrozoaminelor – fondator dr.hab. M. Gonţa.

În cadrul CCŞ „Chimie aplicată şi ecologică” funcţionează 2 consilii ştiinţifice specializate pentru conferirea titlurilor ştiinţifice de doctor şi de doctor habilitat în chimie:

1) DH 30-02.00.02, specialitatea 02.00.02 – chimie analitică

2) DH 30-02.00.04, specialităţile 02.00.04 – chimie fizică şi 1.00.11 – protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale.

CCŞ „Chimie aplicată şi ecologică” are atribuţia la editarea revistelor ştiinţifice de profil Chemistry Journal of Moldova (ISSN 1857-1727), categoria B şi Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Naturii) (ISSN 1857-1735), categoria C.

Sunt încheiate acordurile de colaborare ştiinţifică (naţionale) şi se realizează colaborarea cu Institutele de Chimie, Fizica Aplicată, Ecologie şi Geografie ale Academiei de Ştiinţe, cu Universitatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea Tehnică, şi altele, precum şi o reţea extinsă de instituţii înrudite de peste hotare – din România (Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi; Universitatea tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi; Universitatea „Babeş-Bolyai”,Cluj; Universitatea din Timişoara; Universitatea Politehnica din Bucureşti;), Rusia (Universitatea de Stat din Moscova, Universitatea de Stat din Sanct-Petersburg), Franţa (Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicative, INSA, Lion; Un-tea Blaise Pascal din Clermont-Ferrand), ş.a. Cooperările existente permit efectuarea stagiilor, folosirea utilajului performant, publicarea comună a rezultatelor (cca 30% din materialele ştiinţifice ale colaboratorilor facultăţii sunt publicate în presa internaţională în comun cu savanţii din România, Rusia, SUA, Canada, Polonia, Franţa, Belgia, Ucraina etc., organizarea şi finanţarea studiilor masterat şi doctorat.

În cadrul Centrului de Cercetări Ştiinţifice „Chimie aplicată şi ecologică” activează
5 laboratoare de cercetări ştiinţifice:

-         Laborator de cercetări ştiinţifice „Chimie Coordinativă”, şef de laborator A.Gulea, dr.hab., prof.univ., m.c. AŞM. În cadrul laboratorului intră şi 2 colective de cercetare provizorii (CCP) – „Reanal”, condus de M.Revenco, dr.hab., prof. univ. şi CCP „Sorbantul”, condus de V.Guţanu, dr.hab., prof.univ.

-         Laborator de cercetări ştiinţifice „Redox-Cataliza în produse alimentare şi apă”, şef de laborator – M.Gonţa, dr.hab., prof.univ.

-         Laborator de cercetări ştiinţifice „Chimie ecologică a sistemelor acvatice”, şef de laborator – V.Gladchi, dr., conf.univ.

-         Laborator de cercetări ştiinţifice „Procese electrochimice şi tehnologii ecologic pure”, şef de laborator dr. V.Covaliov.

-         Laborator de cercetări ştiinţifice „Protecţia atmosferei”, şef de laborator A. Craciun, dr., conf.univ.

Actualmente cercetările efectuate în Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie aplicată şi ecologică” se încădrează în profilul ştiinţific şi sunt axate pe următoarele direcţii principale cu aspect aplicativ:

1. Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi. Această direcţie include sinteza unor imuno­stimulatori, bactericide, catalizatori pentru obţinerea surselor energetice netradiţionale, precum şi valorificarea brevetelor pe producerea vitaminei B12, a compoziţiei pentru semiconductori.

2. Optimizarea şi elaborarea metodelor fizico-chimice de analiză cu utilizarea compuşilor organici şi compuşilor complecşi pe baza lor. Ele cuprind analiza metalelor nobile, elaborarea metodelor standard pentru analiza senzorilor potenţiomatrici şi amperometrici, transportul ionilor prin membrane lichide ş.a.

3. Obţinerea şi studiul unor noi combinaţii organice. Printre diverse obiecte de cercetare, un interes deosebit reprezintă substanţe biologic active, materialele fototermoplastice, elaborarea unor combustibili rentabili netradiţionali ş.a.

4. Aspecte teoretice şi aplicative ale catalizei omogene prin combinaţii coordinative. Studiul se efectuiază cu utilizarea coloranţilor industriali, compuşilor din industria alimentară şi vinicolă.

5. Cercetarea mecanismelor proceselor redox, legate de protecţia mediului ambiant, tratarea şi valorificarea deşeurilor industriale. Studiile cuprind procese de autoepurare chimică a sistemelor acvatice, transformările nitraţilor, nitriţilor şi n-nitrozoaminelor, tratarea complexă şi valorificarea deşeurilor din industria vinicolă, elaborarea catalizatorilor noi de ardere complexă a combustibilului etc.

6. Elaborarea noilor conţinuturi la chimie în învăţămîntul preuniversitar şi universitar. Această direcţie vizează elaborarea concepţiei, standardelor, manualelor noi, Curricum-ului gimnazial şi liceal. Este, probabil, unica disciplină ce are o echipă universitară, cere şi-a asumat responsabilitatea pentru toate aceste elaborări ştiinţifico-metodice la nivel preuniversitar şi care menţine continuitatea între etapele preuniversitară, universitară şi postuniversitară.

Direcţiile enumărate au o orientare dinamică, fiind permanent racordate la posibilităţile noastre şi nesecităţile, solicitările pieţii interne şi externe. Ele se înscriu perfect în Domeniile şi Direcţiile prioritare de Cercetare-Dezvoltare în Republica Moldova.