Obiectivele principale ale programului de master Chimie coordinativă includ aprofundarea şi extinderea cunoştinţelor teoretice obţinute în cadrul ciclului I universitar; studiul detaliat al proceselor de complexare, precum şi a modificării proprietăţilor chimice, fizico-chimice şi biologice ale ionilor metalelor şi liganzilor în rezultatul coordinării; dirijarea procesului de asamblare a combinaţiilor coordinative în scopul obţinerii complecşilor cu proprietăţi chimice şi biologice preconizate. Activitatea de cercetare fundamentală a masteranzilor este orientată spre dobândirea de cunoştinţe ştiinţifice teoretice şi practice noi, precum şi spre formularea opiniei proprii despre chimia compuşilor coordinativi şi domeniilor de utilizare ale acestora. Activitatea de cercetare aplicativă este orientată spre aprofundarea cunoştinţelor fundamentale cu scopul de a le utiliza pentru obţinerea şi dezvoltarea de noi compuşi coordinativi cu proprietăţi utile, scheme de sinteză sau procese noi, modificate sau îmbunătăţite semnificativ. Merită o deosebită atenţie procesul de valorificare, prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale în viaţa socială sau economică actuală.

Necesitatea programului de master Chimie coordinativă este dictată de domeniile de aplicare a compuşilor coordinativi în farmaceutică, medicină, agricultură etc. (preparate antimicrobiene, antifungice, anticancer) şi creşterea în permanenţă a cerinţelor pentru forţa de muncă cu deprinderi cognitive de înalt nivel, induse de schimbările sociale, economice şi tehnologice curente. Pentru a avea succes în societatea cunoaşterii, într-o economie a competiţiei crescânde, masteranzii trebuie să înveţe să gândească şi să raţionalizeze eficient, să rezolve probleme complexe, să lucreze cu date interdisciplinare şi reprezentări sofisticate, să formuleze judecăţi referitoare la explicarea proceselor şi fenomenelor studiate, să posede metode contemporane de analiză chimică, să colaboreze în diverse echipe şi să demonstreze o puternică automotivare.

Misiunea programului de master Chimie coordinativă este de a forma specialişti calificaţi cu viziuni profunde asupra proceselor chimice, cu abilităţi de studiere a reacţiilor de coordinare a liganzilor multifuncţionali la ionii metalelor, în special a biometalelor, proiectarea şi realizarea procesului de sinteză a compuşilor cu proprietăţi fizice, fizico-chimice şi biologice avansate cu scopul lărgirii domeniului de utilizare al acestora.

Calificarea ciclului II (master în ştiinţe chimice) este oferită studenţilor absolvenţi, care au realizat integral programul şi au promovat probele de evaluare cel puţin cu nota “5”.

Competenţele obținute la finalizarea programului de formare sunt:

 1. Operarea cu noţiuni de structură şi reactivitate a compuşilor coordinativi și a liganzilor.
 2. Evidenţierea corelaţiei structură – proprietăţi şi aplicarea ei în sinteza compuşilor noi, ce posedă proprietăţile utile necesare.
 3. Analiza critică a metodelor clasice şi moderne, conceperea şi realizarea unor metode noi de sinteză şi analiză a diferitor clase de liganzi şi compuşi coordinativi.
 4. Selectarea metodelor instrumentale adecvate de analiză fizico-chimică a compuşilor noi obţinuţi.
 5. Optimizarea şi modernizarea procedeelor şi tehnicilor existente pentru sinteza şi analiza substanţelor în funcţie de sarcinile propuse.
 6. Interpretarea datelor practice obţinute prin aplicarea teoriilor moderne cunoscute.

 

Posibilități de angajare și formare ulterioara. Deţinătorii diplomei de master la specialitatea Chimie Coordinativă sunt solicitaţi pe piaţa muncii în calitate de chimişti, colaboratori ştiinţifici în instituţii de cercetări, experţi în laboratoarele de analiză criminalistică și de determinare a calităţii produselor alimentare, alcoolice şi medicamentoase, precum şi în calitate de cadre didactice în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi superior.

La fel, absolvenții programului pot fi admiși la ciclul III de studii superioare – studii de doctorat în domeniul chimiei anorganice, organice, analitice, fizice și bioanorganice.

 


The main objectives of the programme Coordination chemistry focus on deepening and enlarging theoretical knowledge gained within the first academic cycle; detailed study of the complexation processes as well as of the changes in chemical, physico-chemical and biological properties of metal ions and ligands as a result of coordination; controlling the assembly process of coordination compounds in order to obtain complexes with desired chemical and biological properties. The fundamental research activity of the master students is targeted at acquiring new theoretical and practical scientific knowledge, as well as at formulating their own opinion on the chemistry and utilization of coordination compounds. Application research activity is directed towards deepening the fundamental knowledge in order to use them to obtain and develop new coordination compounds with useful properties, synthesis schemes or new processes, modified or significantly improved. Of great importance within the programme is the process of exploitation by which the results of competitive research come to be used according to the requirements of industrial or commercial activity in the present social or economic

The necessity of the master program is dictated by the requirements in the fields of application of coordination compounds such as pharmaceutics, medicine, agriculture etc. (antimicrobial, antifungal, anticancer preparations) and by continually increasing demands for personnel with high cognitive skills induced by social, economic and technological changes.

To succeed in the modern society, in a growing competition economy, master students must learn to think and rationalize effectively, solve complex problems, work with interdisciplinary data and sophisticated representations, formulate judgments about studied processes and phenomena, possess modern methods of analysis, work in different teams, and demonstrate a strong self-motivation.

The mission of the program is to train qualified specialists with deep visions on chemical processes, with ability to study coordination process of multifunctional ligands to metal ions, especially biometals, to design and perform synthesis of compounds with advanced physical, physicochemical and biological properties in order to broaden the fields of their applications.

The qualification of the second cycle (Master in chemical sciences) is offered to graduate students who have completed the program and promoted the evaluation tests at least with the grade «5».

Competencies gained upon completion of the study program are:

 1. Operation with notions of structure and reactivity of coordination compounds and ligands.
 2. Highlighting the structure-property correlation and its application in the synthesis of new compounds, with desired properties.
 3. Critical analysis of classical and modern methods, design and realization of new methods of synthesis and analysis of different classes of ligands and coordination compounds.
 4. Selection of appropriate instrumental methods for physico-chemical analysis of new compounds.
 5. Optimization and modernization of existing procedures and techniques for synthesis and analysis of substances according to the proposed tasks.
 6. Interpretation of practical data obtained by applying modern theories.

The holders of the Master’s degree in chemical sciences are required on the labor market as scientific collaborators in research institutions, as chemists, experts in forensic analysis, food quality, alcohol and medicinal products laboratories, as well as teaching staff in pre-university and higher education institutions. Additionally, graduates of the program may be admitted to the third cycle of higher education — doctoral studies in the field of inorganic, organic, analytical, physical and bioinorganic chemistry.