Obiectivele principale ale programului de masterat Chimia ecologică şi protecţia mediului prevăd studiul detaliat al proceselor ecochimice ce decurg în atmosferă, sol, apele naturale, organismele vii, precum şi a proceselor de tratare a deşeurilor, tehnologiilor de condiţionare a apelor potabile şi tratare a apelor reziduale.

The main objectives of the masters program Environmental Chemistry and Environmental Protection are the detailed study of the eco-chemical processes that occur in the atmosphere, soil, natural waters, living organisms, as well as waste treatment processes, drinking water conditioning technologies and wastewater treatment.

Necesitatea acestui program de este condiţionată de impactul antropogen sporit asupra mediului ambiant, cînd devine actuală nu numai cunoaşterea legităţilor fizico-chimice care urmează ca rezultat al acestui impact, ci şi elaborarea tehnologiilor noi inofensive mediului, care pot contribui la ameliorarea stării acestuia şi minimalizarea acţiunii negative. Întrucît menirea protecţiei mediului, ca domeniu de pregătire a specialiştilor, este de a asigura un anumit nivel de dezvoltare industrială a ţării concomitent cu respectarea condiţiilor de protecţie a mediului ambiant, planul de învăţămînt conţine discipline racordate la solicitările actuale şi de viitor ale ţării. Acestea vor contribui la implicarea specialiştilor din domeniu în rezolvarea problemelor de mediu.

           The necessity of this program is conditioned by the anthropogenic impact on the environment, when not only the knowledge of the physico-chemical laws that result from this impact, but also the development of new environmentally friendly technologies that can help to improve its state and minimize the action negative. As the environmental protection as a training area for specialists is to ensure a certain level of industrial development of the country while respecting environmental protection conditions, the curriculum contains disciplines linked to the present and future demands of the country. They will contribute to the involvement of field specialists in solving environmental problems.

Calificarea ciclului II (master în ştiinţe chimice) este oferită studenţilor absolvenţi, care au realizat integral programul şi au promovat probele de evaluare cel puţin cu nota “5”.

La finalizarea programului de formare absolventul deţine următoarele competenţe:

  1. Definirea unui subiect de cercetare din domeniu şi elaborarea unui plan de realizare a obiectivelor propuse.
  2. Analiza critică a informaţiei ştiinţifice ce ţine de domeniul chimiei ecologice şi a protecţiei mediului.
  3. Interpretarea datelor practice obţinute prin aplicarea conceptelor şi teoriilor moderne cunoscute.
  4. Prognozarea schimbărilor în compoziţia chimică a mediului la acţiunea diferitor poluanţi.
  5. Aplicarea tehnologiei de tratare în funcţie de tipul deşeurilor şi compoziţia chimică a apelor reziduale.
  6. Argumentarea rolului proceselor chimice în dezvoltarea durabilă a mediului.
  7. Propunerea şi argumentarea soluţiilor imediate şi de perspectivă pentru ameliorarea stării mediului, cât şi pentru prevenirea oricărei poluări.

The second cycle qualification (Master in Chemical sciences) is offered to graduate students who have completed the program and promoted the evaluation tests at least with the grade «5».

Upon completion of the training program the graduate holds the following competencies:
1. Define a subject of research in the field and develop a plan to achieve the proposed objectives.
2. Critical analysis of scientific information related to the field of environmental chemistry and environmental protection.
3. Interpretation of practical data obtained by applying modern concepts and theories.
4. Prognosis of changes in the chemical composition of the environment at the action of different pollutants.
5. Application of treatment technology according to waste type and chemical composition of waste water.
6. Argumentation of the role of chemical processes in the sustainable development of the environment.
7. Propose and substantiate immediate and forward-looking solutions for improving the state of the environment and for preventing any pollution.

Deţinătorii diplomei de master la specialitatea Chimie ecologică şi protecţia mediului sunt solicitaţi pe piaţa muncii, activând în funcţie de cercetători stagiari, colaboratori ştiinţifici, chimişti, laboranţi cercetători în instituţii de cercerări ştiinţifice, tehnologi în standardizare şi metrologie, tehnologi chimişti, chimişti ecologi, experţi în protecţia mediului la diverse întreprinderi şi organizaţii de protecţie a mediului ambiant.