Misiunea programului de masterat Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale este de a forma specialişti calificaţi cu abilităţi de studiere a proceselor chimice specifice tehnologiilor de fabricare a produselor cosmetice şi medicinale, capabili să proiecteze şi să organizeze o producere cosmetică sau farmaceutică în baza cunoaşterii proprietăţilor chimice, cosmetice, farmacologice şi ecologice ale materiilor prime şi materialelor, oportunităţilor ecologo-xeconomice a diferitor soluţii tehnologice.

The mission of the Masters program Cosmetic and Medical Technology is to train qualified specialists with the ability to study chemical processes specific to cosmetics and medicinal cosmetics technologies that are able to design and organize a cosmetic or pharmaceutical production based on the knowledge of chemical, pharmacological and ecological aspects of raw materials and materials, ecological and economic opportunities of different technological solutions.

Obiectivele principale ale programului de master Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale prevăd aprofundarea cunoştinţelor teoretice obţinute în cadrul ciclului I universitar; studiul detaliat al proceselor tehnologice, materiilor prime, proprietăţilor chimice, farmacologice si cosmetice ale produselor cosmetice şi medicinale, a domeniilor de utilizare, condiţiilor de păstrare etc.

The main objectives of the Master’s Program The Technology of Cosmetic and Medicinal Products provide for the deepening of the theoretical knowledge obtained during the first academic cycle; detailed study of technological processes, raw materials, chemical, pharmacological and cosmetic properties of cosmetic and medicinal products, fields of use, storage conditions, etc.

Pentru realizarea complexă şi argumentată a procesului de studii în cadrul  masteratului programul prevede aşa discipline fundamentale cum sunt: chimia şi tehnologia produselor cosmetice, biofarmacia şi farmacocinetica, tehnologii farmaceutice moderne, tehnologii moderne în cosmetologie care vor fi complementate cu studiile mai profunde la obiectele de specializare, aşa cum sunt: farmacoterapia şi fitoterapia, compuşi macromoleculari în farmaceutică, tehnici cromatografice în analiza PCM, coloranţi naturali şi de sinteză  ş. a.  

For the complex and reasoned study of the Master’s program, the program provides fundamental disciplines such as: chemistry and cosmetics technology, biopharmaceutics and pharmacokinetics, modern pharmaceutical technologies, modern technologies in cosmetology that will be complemented with deeper studies in specialization subjects , such as: pharmacotherapy and phytotherapy, macromolecular compounds in pharmacy, chromatographic techniques in PCM analysis, natural and synthetic dyes

Necesitatea studiilor de masterat la specialitatea Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale este condiţionată de dezvoltarea rapidă a sectorului autohton al producerii farmaceutice şi de producere a materiilor prime pentru farmaceutică şi cosmetologie (cultivarea plantelor aromatice şi medicinale, producerea uleiurilor volatile, alcoolului etilic, altor materii). Prin pregătirea unor asemenea specialişti se  asigură un anumit nivel de dezvoltare industrială a ţării cu luarea în calcul a mai multor perspective  tehnologice şi industriale locale cum ar fi: materia primă şi resursele naturale, problemele ecologice, energointensivitatea industriei.

The necessity of masters studies in the specialty of cosmetic and medicinal products is conditioned by the rapid development of the domestic sector of pharmaceutical production and production of raw materials for pharmaceutical and cosmetology (cultivation of aromatic and medicinal plants, production of volatile oils, ethyl alcohol, other materials). The training of such specialists ensures a certain level of industrial development of the country by taking into account several local technological and industrial perspectives such as raw materials and natural resources, ecological issues, energy intensiveness of the industry.

Calificarea ciclului II (master în inginerie şi activități inginereşti) este oferită studenţilor absolvenţi, care au realizat integral programul şi au promovat probele de evaluare cel puţin cu nota “5”. La finalizarea programului de formare absolventul deţine următoarele competenţe:

 1. Executarea în condiţii de autonomie şi independenţă a sarcinilor profesionale.
 2. Stabilirea problemelor de bază ale tehnologiei produselor cosmetice şi medicinale, a corelaţiei dintre aceste probleme şi principiile generale de dezvoltare durabilă a societăţii.
 3. Analiza şi explicarea principiilor elaborării tehnologiilor de fabricare a produselor cosmetice şi medicinale, a legăturii dintre compoziţie şi proprietăţile produselor în cauză.
 4. Optimizarea proceselor tehnologice actuale de obţinere a produselor cosmetice şi medicinale în scopul îmbunătăţirii calităţii şi economisirii materiilor prime de bază şi a materialelor.
 5. Selectarea şi utilizarea adecvată a metodelor şi procedeelor de evaluare a calităţii produselor cosmetice şi medicinale.
 6. Interpretarea şi implementarea sistemului de management şi marketing în domeniul tehnologiei produselor cosmetice şi medicinale.

The qualification of the second cycle (master in engineering and engineering activities) is offered to graduate students who have completed the program and promoted the evaluation tests at least with the grade «5». Upon completion of the training program, the graduate holds the following professional skills.

 1. Self-fulfillment and independence of professional tasks.
  2. Establish the basic problems of cosmetic and medicinal products technology, the correlation between these issues and the general principles of sustainable development of society.
         3. Analyze and explain the principles of cosmetic and medicinal products manufacturing technology, the link between the composition and the properties of the products in question.
        4. Optimize the current technological processes of obtaining cosmetic and medicinal products in order to improve the quality and saving of basic raw materials and materials.
        5. Appropriate selection and use of methods and procedures for assessing the quality of cosmetic and medicinal products.
        6. Interpreting and implementing the management and marketing system in cosmetic and medicinal products technology.

Deţinătorii diplomei de master la specialitatea Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale sunt solicitaţi pe piaţa muncii, activînd în funcţie de tehnologi – chimişti în instituţii de cercetări, întreprinderi tehnologice mici şi mijlocii de farmaceutică şi cosmetologie, la uzine de producere a medicamentelor şi a preparatelor cosmetice, în secţiile de preparare a produselor medicamentoase din farmacii.