Deşi în Republica Moldova industria chimică este prezentată modest, totuşi tendinţa ţărilor cu resurse naturale reduse este menţinerea unei ponderi înalte a investiţiilor pentru industria chimică, ceea ce ar da posibilitate nu numai de a satisface piaţa cu produsele necesare, dar şi de a elabora tehnologii avansate, care măresc potenţialul economic al ţării deoarece pe piaţă preţul tehnologiilor avansate este foarte înalt.

Although the chemical industry in the Republic of Moldova is less developed, the tendency of low resource countries is to maintain a high investment for chemical industry. In this way allowing not only to satisfy the market with the necessary products but also to develop advanced technologies that will increase the country’s economic potential.

Misiunea programului de studii Tehnologie chimică industrială constă în formarea de cadre de înaltă calificare care pot răspunde competenţelor prevăzute în nomenclatorul naţional al calificărilor şi pieţei muncii pentru domeniul general de studiu 071 Inginerie şi activităţi inginereşti.

The aime of Industrial chemical technology program consists in the formation of highly qualified staff acording to national qualifications and the labour market needs for general field 071 Industrial chemical technology.

Tehnologia chimică industrială este o ştiinţă sintetică, care are la bază legităţile unui şir de ştiinţe aparte. Spre deosebire de alte domenii de formare profesională, pregătirea specialistului chimist-tehnolog poate fi considerată de înaltă calificare doar în cazul în care instruirea teoretică este însoţită de instruirea practică.

Industrial chemical technology is an interdisciplinary science including laws from different disciplines. Compared to other professional training, the chemist-technologist program can be considered of high level only if the theoretical courses is accompanied by practical ones.

Programul propus este unic în tara noastă, deoarece doar Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a Universităţii de Stat din Moldova rămâne a fi unica facultate în republică, care pregăteşte specialişti-chimişti cu studii superioare la specialitatea 0711.1 Tehnologie chimică industrială.

This program is a unique in our country and the Faculty of Chemistry and Chemical Technology of Moldova State University remains the only one in the republic of Moldova which prepare highly qualified chemists in 0711.1 Industrial chemical technology.

Programul formează competenţe privind valorificarea resurselor naturale de materii prime, acordîndu-se o atenţie deosebită identificării de noi surse de materii prime şi energie, producerii pe cale sintetică a unor materiale necesare economiei naţionale, prelucrarării deşeurilor cu obţinerea unor compuşi valoroşi, optimizării tehnologiilor existente şi elaborării de noi tehnologii.

The program aims to develop professional skills in the exploration of new raw materials and energy sources, production by synthetic means of various materials for national economy, waste processing, optimization and development of new technologies.

Absolvenţii programul de studii 0711.1 Tehnologie chimică industrială, îşi vor desfăşura activitatea în calitate de chimişti, tehnologi şi tehnicieni în diverse domenii ale economiei naţionale, precum şi în diferite centre ştiinţifice, laboratoare de analiză etc.

The graduates of 0711.1 Industrial chemical technology program can work as a chemists, technologists and technicians in various fields of the national economy, as well as in different scientific centers, analysis laboratories, and so on.

Titlul conferit absolvenţilor este „licenţiat în inginerie şi activităţi inginereşti”. Absolvenţilor Ciclului I li se acordă Diploma de Licenţă, care le oferă posibilitatea de a continua studiile la Ciclul II — Masterat sau de a se angaja în câmpul muncii.

The title awarded to graduates is «licensed in engineering and engineering activities». Graduates of first-cycle are awarded with a Bachelor Degree, allowing them to continue in the second-cycle leading to a Master’s degree or to enter the workforce at this point.

 Admiterea la facultate se realizează în baza concursului diplomelor de bacalaureat, de studii medii de specialitate (colegiu) şi a celor de studii superioare sau de licenţă. Facultatea asigură pregătirea specialiştilor conform prevederilor Procesului de la Bologna cu aplicarea Sistemului de Credite Academice Transferabile, care asigură recunoaşterea documentelor de studii pe plan internaţional şi mobilitatea academică a studenţilor.

For the admission to the faculty is required the baccalaureate diploma, college, higher or bachelor’s degree. The Faculty ensures the quality of specialists training according the Bologna Process with Academic Credit Transfer System, which ensures the international recognition of academic performance and student mobility.

Calificarea ciclului I (licenţiat în inginerie şi activităţi inginereşti) este oferită studenţilor absolvenţi, care au realizat integral programul şi au promovat probele de evaluare (inclusiv examenul de licenţă) cel puţin cu nota “5”.

The first cycle qualification (licensed in engineering and engineering activities) is offered to graduate students that successfully completed their study programme and passed all the exams included the Bachelor’s one, with a mark of at least «5».

 

La finalizarea programului de formare absolventul deţine următoarele competenţe profesionale. Upon completion of the training program, the graduate holds the following professional skills.

Competenţe profesionale                                                 

1. Stabilirea legăturii interdisciplinare fizica – matematica – chimia – tehnologia chimică – protecţia mediului.

2. Evidenţierea corelaţiei compoziţia – structura – proprietăţile – utilizarea combinaţiilor chimice.

3. Descrierea şi analiza proceselor tehnologice principale şi a utilajului specific.

4. Explicarea reacţiilor chimice şi a mecanismelor de transformare a compuşilor chimici în procesele tehnologice.

5. Monitorizarea proceselor tehnologice prin observare şi măsurare.

6. Aplicarea metodelor de analiză şi de control a calităţii produselor chimice obţinute.

7. Selectarea metodelor adecvate pentru soluţionarea problemelor teoretice şi practice noi în diverse industrii (industria chimică, alimentară, farmaceutică etc.).

8. Calcularea bilanţului de materiale şi energie din procesul tehnologic.

9. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală.

Professional skills

1. Identify the interdisciplinary connection physics — mathematics — chemistry — chemical technology — environmental protection.

2. Highlight correlations between composition — structure — properties — use of chemicals.

3. Description and analysis of the main technological processes and the specific equipment.

4. Explanation of chemical reactions and their mechanisms in technological processes.

5. Monitoring of technological processes by observation and measurement.

6. Apply methods of analyzing and quality control for obtained chemicals.

7. Selection of appropriate methods for solving new theoretical and practical problems in various industries (chemical, food, pharmaceutical, etc.).

8. Calculation of material and energy balance in technological process.

9. Applying strategies of efficient and responsible work, of punctuality, seriousness and personal responsibility.